Kennisgeving vastgestelde facetbeheersverordening “Kamerbewoning, woningsplitsing en parkeren gemeente Brunssum”

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Brunssum

Geplaatst op Lokaalnieuwsbrunssum.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Brunssum
  2. Kennisgeving vastgestelde facetbeheersverordening “Kamerbewoning, woningsplitsing en parkeren gemeente Brunssum”

bestemmingsplan Brunssum Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Brunssum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum geven er op grond van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van, dat de gemeenteraad bij besluit van 12 december 2023 de facetbeheersverordening “Kamerbewoning, woningsplitsing en parkeren” heeft vastgesteld. Ligging van het plangebied Het plangebied omvat de beheersverordeningen “Woongebied 2e herziening”, “Buitengebied” en “Bedrijventerreinen”. De exacte begrenzing van het plangebied wordt bepaald door de verbeelding van de vastgestelde facetbeheersverordening. Inhoud van het plan In veel bestemmingsplannen en beheersverordeningen is geen of een dusdanige definitie van het begrip ‘wonen’ opgenomen dat kamerbewoning en woningsplitsing mogelijk is. Dit is niet wenselijk omdat dit kan leiden tot een verstoring van het woonklimaat. Dit kan worden aangepast door een facetbestemmingsplan en facetbeheersverordening op te stellen. In een facetbestemmingsplan of facetbeheersverordening kunnen nadere regels over wonen worden opgenomen en daardoor kan kamerverhuur wel strijdig met het bestemmingsplan of beheersverordening worden en kan er ook handhavend worden opgetreden. De tweede aanleiding om deze facetbeheersverordening vast te stellen, wordt gevormd door de vastgestelde “Parkeernota 2022” en bijbehorende "Beleidsregel parkeren 2022". In diverse bestemmingsplannen en beheersverordeningen zijn concrete parkeernormen opgenomen in (de bijlagen bij) de regels van die bestemmingsplannen of beheersverordeningen, terwijl in enkele andere bestemmingsplannen of beheersverordeningen helemaal geen parkeernormen zijn opgenomen. Om te voorzien in een uniforme regeling voor de gemeente wordt met deze facetbeheersverordening voorzien in eenduidige parkeernormen door het opnemen van een zogenoemde 'dynamische verwijzing', naar voornoemde beleidsregel. Dat houdt kortgezegd in dat in de planregels van deze beheersverordening is bepaald dat de toetsing aan de parkeernormen - op het moment dat een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk wordt ingediend - altijd plaatsvindt aan de op dat moment geldende beleidsregel. De onderhavige facetbeheersverordening grijpt alleen in op het tegengaan van kamerbewoning en woningsplitsing en op het uniformeren van de parkeerregels binnen de gemeente Brunssum. Overige bestemmingen, begrippen en gebruiksmogelijkheden blijven dan ook gehandhaafd. De onderliggende beheersverordeningen blijven ook gewoon gelden met uitzondering van de onderwerpen die de facetbeheersverordening regelt. Voor die onderwerpen geldt dat de facetbeheersverordening het nieuwe juridische kader is. Ter inzage De facetbeheersverordening “Kamerbewoning, woningsplitsing en parkeren gemeente Brunssum” ligt met ingang van 22 december 2023 gedurende zes weken ter inzage en is te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is daar opgenomen onder planidentificatienummer NL.IMRO.0899.BVOwonenparkeren-VA01. De vastgestelde facetbeheersverordening kan gedurende de openingstijden tevens worden ingezien bij de Gemeentewinkel aan het Lindeplein 1 te Brunssum. U kunt hiertoe een afspraak maken via ons Klant Contact Centrum (045-5278 555). Het gemeentehuis is tijdens feestdagen gesloten. Geen bezwaar of beroep mogelijk Het vaststellen van een beheersverordening is een besluit tot vaststelling van algemeen verbindende voorschriften. Op een dergelijk besluit is hoofdstuk 3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Tegen de vastgestelde beheersverordening kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld (artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht). Inwerkingtreding De beheersverordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking ervan. Brunssum, 21 december2023

Unknown

 Lokaalnieuwsbrunssum.nl Redactie

Lokaalnieuwsbrunssum.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Brunssum. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.