Tijdelijke verkeersmaatregel Parelloop Brunssum 07 april 2024.

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Brunssum

Geplaatst op Lokaalnieuwsbrunssum.nl op: 10-2-2024

  1. Bekendmakingen Brunssum
  2. Tijdelijke verkeersmaatregel Parelloop Brunssum 07 april 2024.

verkeersbesluit Lindeplein Brunssum Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Brunssum

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum   Inleiding In verband met de Parelloop Brunssum vraagt de organisatie toestemming tot het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen op zondag 07 april 2024. Wettelijk kader Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, 1994), dient op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en het gestelde in artikel 37 BABW een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Overwegingen ten aanzien van het besluit: Dat de Stichting Parelloop Brunssum een aanvraag heeft ingediend om op zondag 07 april 2024 het wegvak Lindeplein en de wedstrijdroute i.v.m. opbouwwerkzaamheden af te sluiten om de Parelloop te mogen houden en hierbij verzoekt om tijdelijke verkeersmaatregel te treffen. dat voor het houden van de wedstrijd de Parelloop het noodzakelijk is wegen af te sluiten om de veiligheid van de deelnemers en toeschouwers te waarborgen, dat in het wedstrijdparcours doorlaatposten vrijgehouden zijn om de verkeersstroom van voetgangers te regelen, dat genoemde wegen zijn gelegen binnen de gemeente Brunssum en in beheer zijn bij deze gemeente; dat gehoord het advies van de teamchef Politie Eenheid Limburg, district Parkstad Limburg, basisteam Brunssum/Landgraaf en alle in het geding zijnde belangen zijn afgewogen; gelet op het bepaalde bij artikel 18 van de WVW 1994;   Besluit: Op grond van vorenstaande overwegingen de Stichting Parelloop Brunssum toestemming te verlenen tot het treffen van de navolgende tijdelijke verkeersmaatregel op zondag 07 april 2024 vanaf 05.00 uur t/m 20.00 uur, of zoveel korter of langer als voor de duur van de opbouwwerkzaamheden en de wedstrijd benodigd zal zijn conform tekening “CTV-Lindep-04”, toestemming te verlenen tot het treffen van diverse verkeersmaatregelen ten behoeve van de Parelloop Brunssum 2024 op het navolgende totaalparcours: Lindeplein, Ir. Op den Kampstraat, Pastoor Savelbergstraat, Kloosterstraat, Dorpstraat, Prins Hendriklaan, Wilhelminastraat, Prinses Beatrixstraat, Johan-Frisostraat, Prins Bernhardstraat, pastoor Haazevoet-pad, Tolenhof, Taelmanshof, Brimmanshof, Crijckelshof, Schoolstraat, Rumpenerstraat; Deze maatregelen aanvangend om 05.00 uur en eindigend om 20.00 uur of zoveel korter of langer als voor een goed verloop van de Parelloop Brunssum benodigd zal zijn; De tijdelijke verkeersmaatregelen zullen worden ingesteld middels het plaatsen van de navolgende verkeersbesluitplichtige bebording: C1,     Het geheel uit te voeren conform de tekening en CTV- PARELL-01 en CTV-Lindep-04 omvattende: . •het sluiten voor bestuurders van de volgende wegen (tot 19.00 uur): Lindeplein, Ir. Op den Kampstraat, Pastoor Savelbergstraat, Kloosterstraat, Dorpstraat, Prins Hendriklaan (ventweg), Wilhelminastraat (gedeeltelijk), Prinses Beatrixstraat, Johan-Frisostraat, Prins Bernhardstraat, pastoor Haazevoet-pad, Tolenhof (gedeeltelijk), Taelmanshof (gedeeltelijk), Brimmanshof, Crijckelshof, Schoolstraat, Rumpenerstraat; •het afsluiten van het wegvak Prins Hendriklaan (ventweg) gelegen tussen de Dorpstraat en Wilhelminastraat voor de richting komende vanaf Schinveld; •het sluiten van het wegvak Lindeplein voor beide richtingen op 07 april 2024 vanaf 05.00 uur i.v.m. opbouw constructies. Deze verkeersmaatregel uit te voeren conform tekening: CTV-Lindep-04; •het afzetten van voorsorteervakken richting Rumpenerstraat op het kruispunt Bodemplein (05.30-19.00 uur) en het recht doorgaande vak richting centrum; •Doorlaatposten voor bewoners en genodigden in te stellen bij de kruisingen Dorpstraat/Kerkstaat, Kerkstraat/Pastoor Savelbergstraat, Doorvaartstraat/ pastoor Haazevoet-pad, Doorvaartstraat/ Ir. Op den Kampstraat, Rumpenerstraat/Vijverstraat, Rumpenerstraat/Sweelinckstraat, Rumpenerstraat/Koolhofstraat; Rumpenerstraat/Diepenbrockstraat, Lindeplein/IR. Op den Kampstraat; •Deze posten te bemensen door gecertificeerde verkeersregelaars. •Ten behoeve van het parkeervrij maken/houden van de parkeerhavens in de Vijverlaan, tegenover Vijverlaan 4/Rumpenerstraat 21A t/m 33, dienen uiterlijk op vrijdag 29 maart2024de tekstborden te worden geplaatst, voorzien van de tekst: “I.v.m. de Parelloop verboden te parkeren van vrijdag 05 april t/m zondag 07 april 2024”, conform tekening: CTV-PARELL-01 “Voor een weergave van de situatietekening en zie bijlage n .”     zulks onder navolgende voorwaarden: - alle bebording dient te worden uitgevoerd conform RVV 1990/BABW, klasse II (retroreflecterend), publicatie 96 B CROW en richtlijnen bewegwijzering deel II niet-autosnelwegen, hoofdstuk 6.1 tot en met 6.4; - als onveilige situaties of stremmingen ontstaan door genoemd evenement dan dienen gecertificeerde verkeersregelaars te worden ingezet; - de ontheffing houder, waaraan uitvoering van deze maatregel is opgelegd, dient zelf zorg te dragen voor de benodigde bebording c.q. afzettingen, alsook zorg te dragen voor het in stand houden van deze maatregel; - de ontheffing houder dient de gemeente te vrijwaren van iedere aanspraak op schade, die ten gevolge van het uitvoeren of het in werking zijn van deze maatregel mocht ontstaan; - de ontheffing houder dient de omwonenden tijdig in kennis te stellen van bovengenoemde afsluiting; - aanwijzingen gegeven door ambtenaren van politie en/of hulpdiensten dienen onverwijld opgevolgd te worden;     Brunssum, 07 februari 2024         Bezwaar Iedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen dit besluit. Wilt u bezwaar maken? Stuur dan een brief aan het college van burgemeester en wethouders binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit in het Gemeenteblad. Maakt u later bezwaar, dan nemen we uw bezwaar mogelijk niet in behandeling. De brief stuurt u naar: Gemeente Brunssum Postbus 250 6440 AG Brunssum Ook kunt u digitaal bezwaar maken via: www.brunssum.nl. U moet hiervoor in het bezit zijn van een DigiD. In de brief schrijft u: • uw naam en adres; • de datum waarop u de brief stuurt; • met welk besluit u het niet eens bent; • waarom u het daarmee niet eens bent; • uw handtekening; • of u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van uw kosten, als uw bezwaar gegrond wordt verklaard. Spoedeisend belang Ook als u bezwaar maakt, mag het besluit al worden uitgevoerd. Wilt u dat juist voorkomen en heeft u daarvoor een spoedeisend belang? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Limburg. Hoe u dat doet leest u op: www.rechtspraak.nl. Meer informatie Wilt u meer informatie? Lees dan de folder “Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid” op: https://www.rijksoverheid.nl Voor verdere informatie met betrekking tot deze verkeersmaatregel dient u contact op te nemen met de gemeente Brunssum telefoon: 045-5278555

Unknown

 Lokaalnieuwsbrunssum.nl Redactie

Lokaalnieuwsbrunssum.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Brunssum. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.