Verkeersbesluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij Treebeekplein 82.

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Brunssum

Geplaatst op Lokaalnieuwsbrunssum.nl op: 2-12-2023

  1. Bekendmakingen Brunssum
  2. Verkeersbesluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij Treebeekplein 82.

verkeersbesluit Treebeekplein Brunssum Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Brunssum

Overwegingen ten aanzien van het besluit: 1.De verzoeken voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats zijn getoetst aan de beleidsregel ‘Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen’. In de beleidsregel zijn de volgende punten opgenomen: - De aanvrager is in het bezit van een Gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders; - De aanvrager beschikt niet over een parkeermogelijkheid op eigen terrein. 2.De overwegingen met betrekking tot de aanvragen zijn onderstaand beknopt weergegeven: De aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart "bestuurder". Er is geen garage of oprit aanwezig. Gelet op bovenstaande overwegingen luidt het advies om de aanvraag te honoreren en een parkeervak aan te wijzen en in te richten als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.   Belangenafweging artikel 2 WVW : Van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende belangen ten grondslag aan dit besluit: 1.het beschermen van weggebruikers en passagiers; 2.het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. Bij de afweging van het algemene belang (het waarborgen van de vrijheid van verkeer) met het individuele belang van een gegarandeerde korte afstand tussen parkeerplaats en voordeur, kan het individuele belang alleen voorgaan als voldaan wordt aan de criteria uit de beleidsregel ‘Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen’. Advisering : Met betrekking tot dit besluit zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) van toepassing. Alle wegen en/of weggedeelten waarop dit besluit betrekking heeft, zijn gelegen binnen en zijn in beheer bij de gemeente Brunssum. Artikel 23 van het BABW is op dit besluit niet van toepassing. Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is met de politie –via het aanspreekpunt Verkeer van de Politie Eenheid Limburg, district Parkstad Limburg, Brunssum/Landgraaf/Voerendaal/Beekdalen/Simpelveld, ter zake overleg gepleegd.   Besluit: 1. door middel van het plaatsen van het bord E6, zoals bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990 (inclusief onderbord OB309 met kentekennummer), nabij de woning Treebeekplein 82 een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen; 2. te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn; 3. te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad.               Het geheel uit te voeren conform onderstaande tekening. “Voor een grotere weergave van de situatietekening zie bijlage.”                               Bezwaar Iedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen dit besluit. Wilt u bezwaar maken? Stuur dan een brief aan het college van burgemeester en wethouders binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit in de Staatscourant. Maakt u later bezwaar, dan nemen we uw bezwaar mogelijk niet in behandeling. De brief stuurt u naar: Gemeente Brunssum Postbus 250 6440 AG Brunssum Ook kunt u digitaal bezwaar maken via: www.brunssum.nl., U moet hiervoor in het bezit zijn van een DigiD. In de brief schrijft u: •uw naam en adres; •de datum waarop u de brief stuurt; •met welk besluit u het niet eens bent; •waarom u het daarmee niet eens bent; •uw handtekening; •of u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van uw kosten, als uw bezwaar gegrond wordt verklaard. Spoedeisend belang Ook als u bezwaar maakt, mag het besluit al worden uitgevoerd. Wilt u dat juist voorkomen en heeft u daarvoor een spoedeisend belang? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Limburg. Hoe u dat doet leest u op: www.rechtspraak.nl. Meer informatie Wilt u meer informatie? Lees dan de folder “Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid” op: https://www.rijksoverheid.nl

Unknown

 Lokaalnieuwsbrunssum.nl Redactie

Lokaalnieuwsbrunssum.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Brunssum. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Brunssum

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.