Tijdelijk verkeersbesluit t.b.v. het evenement “’t Letste Rundje” d.d. 13 februari 2024.

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Brunssum

Geplaatst op Lokaalnieuwsbrunssum.nl op: 16-1-2024

  1. Bekendmakingen Brunssum
  2. Tijdelijk verkeersbesluit t.b.v. het evenement “’t Letste Rundje” d.d. 13 februari 2024.

verkeersbesluit Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brunssum;   In verband met het evenement “’t Letste Rundje” vraagt de dhr. Keidel toestemming tot het treffen van een tijdelijk verkeersbesluit.   Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, 1994), dient op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en het gestelde in artikel 37 BABW een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Overwegingen ten aanzien van het besluit: Dat de dhr. Keidel een aanvraag heeft ingediend om op dinsdag 13 februari 2024 een tijdelijk verkeersbesluit te treffen voor het afsluiten van een gedeelte van het wegvak Dorpstraat 55 t/m 79 (Oude Markt). dat het evenement bedoeld is om op de carnavalsdinsdagmiddag gezamenlijk de carnaval af te sluiten; dat gedurende het evenement grote voertuigen geparkeerd staan op wegvak Dorpstraat 55 t/m 79 (oude Markt); dat het evenement op Carnavalsdinsdag van 13:00 tot 21:00 uur plaatsvindt om gezamenlijk de Carnaval af te sluiten; dat voor het evenement het plein en het wegvak Dorpstraat 55 t/m 79 benodigd zijn; dat het noodzakelijk is gedurende deze dag het wegvak Dorpstraat 55 t/m 79 af te sluiten voor verkeer; vanaf dinsdag13februari2024vanaf 13.00 uurt/m 21.00 uur. Als ondersteuning van voornoemde maatregel dienen uiterlijk op dinsdag 14 februari 2023 tekstborden te worden geplaatst bij de ingangen van de Dorpstraat 55 t/m 79 (oude Markt) met de tekst “verboden te parkeren i.v.m. evenement vanaf 13februari 2024van 13.00 t/m 21.00 uur”; dat genoemde wegen zijn gelegen binnen de gemeente Brunssum en in beheer zijn bij deze gemeente; dat gehoord het advies van de teamchef Politie Eenheid Limburg, district Parkstad Limburg, basisteam Brunssum/Landgraaf en alle in het geding zijnde belangen zijn afgewogen; gelet op het bepaalde bij artikel 18 van de WVW 1994;     B esluiten: Op grond van vorenstaande overwegingen de organisatie i.v.m. het houden van het evenement “’t Letste Rundje”, toestemming te verlenen tot het treffen van het navolgende tijdelijke verkeersbesluit op dinsdag 13 februari 2024vanaf 13.00 uur t/m 21.00 uur, of zoveel korter of langer voor het evenement benodigd zal zijn: Het afsluiten in beide richtingen voor alle voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, e.e.a. conform tekening CTV-V-OudeMarkt03 van de Dorpstraat 55 t/m 79 (oude Markt). Dat een afsluiting van het wegvak Dorpstraat 55 t/m 79 (oude Markt) vanaf dinsdag13februari2024vanaf 13.00 uurt/m 21.00 uur. Als ondersteuning van voornoemde maatregel dienen uiterlijk op dinsdag 06 februari 2024 tekstborden te worden geplaatst bij de ingangen van de Dorpstraat 55 t/m 79 (oude Markt) met de tekst “verboden te parkeren i.v.m. evenement vanaf 13februari 2024van 13.00 t/m 21.00 uur”; •Tijdens vermelde tijdstippen zal het wegvak Dorpstraat 55 t/m 79 (Oude Markt) gesloten zijn voor alle verkeer. • De organisatie dient er op toe zien dat de vrije doorgang van de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) gewaarborgd is en blijft .   Het tijdelijke verkeersbesluit zal worden ingesteld middels het plaatsen van de navolgende verkeersbesluitplichtige bebording: C01 Het geheel uit te voeren conform onderstaande tekening. “Voor een grotere weergave van de situatietekening zie bijlage.”   zulks onder navolgende voorwaarden: - alle bebording dient te worden uitgevoerd conform RVV 1990/BABW, klasse II (retroreflecterend), publicatie 96 B CROW en richtlijnen bewegwijzering deel II niet-autosnelwegen, hoofdstuk 6.1 tot en met 6.4; - de ontheffinghouder, waaraan uitvoering van deze maatregel is opgelegd, dient zelf zorg te dragen voor de benodigde bebording c.q. afzettingen, alsook zorg te dragen voor het in stand houden van deze maatregel; - betrokken omwonenden dienen wanneer zij door deze verkeersmaatregel belemmerd worden 2 weken van tevoren op de hoogte te worden gebracht; - de ontheffinghouder dient de gemeente te vrijwaren van iedere aanspraak op schade, die ten gevolge van het uitvoeren of het in werking zijn van deze maatregel mocht ontstaan; - aanwijzingen gegeven door ambtenaren van politie en hulpdiensten dienen onverwijld opgevolgd te worden; - voor verdere informatie met betrekking tot deze verkeersmaatregel kunt u contact opnemen met de Gemeente Brunssum telefoonnummer:045-5278555;   Bezwaar Iedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen dit besluit. Wilt u bezwaar maken? Stuur dan een brief aan het college van burgemeester en wethouders binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit in het Gemeenteblad. Maakt u later bezwaar, dan nemen we uw bezwaar mogelijk niet in behandeling. De brief stuurt u naar: Gemeente Brunssum Postbus 250 6440 AG Brunssum   Ook kunt u digitaal bezwaar maken via: www.brunssum.nl. U moet hiervoor in het bezit zijn van een DigiD. In de brief schrijft u: •uw naam en adres; •de datum waarop u de brief stuurt; •met welk besluit u het niet eens bent; •waarom u het daarmee niet eens bent; •uw handtekening; •of u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van uw kosten, als uw bezwaar gegrond wordt verklaard.     S poedeisend belang Ook als u bezwaar maakt, mag het besluit al worden uitgevoerd. Wilt u dat juist voorkomen en heeft u daarvoor een spoedeisend belang? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Limburg. Hoe u dat doet leest u op: www.rechtspraak.nl. Meer informatie Wilt u meer informatie? Lees dan de folder “Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid” op: https://www.rijksoverheid.nl   Brunssum, 11 januari 2024

Unknown

 Lokaalnieuwsbrunssum.nl Redactie

Lokaalnieuwsbrunssum.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Brunssum. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.