Tijdelijk verkeersbesluit t.b.v. het evenement “Koning Carnaval” d.d. 11 februari 2024.

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Brunssum

Geplaatst op Lokaalnieuwsbrunssum.nl op: 16-1-2024

  1. Bekendmakingen Brunssum
  2. Tijdelijk verkeersbesluit t.b.v. het evenement “Koning Carnaval” d.d. 11 februari 2024.

verkeersbesluit Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brunssum;   In verband met het evenement “Koning Carnaval” vraagt de organisatie toestemming tot het treffen van een tijdelijk verkeersbesluit. Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, 1994), dient op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en het gestelde in artikel 37 BABW een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Overwegingen ten aanzien van het besluit: Dat de organisatie een aanvraag heeft ingediend om op zondag 11februari 2024 een tijdelijk verkeersbesluit te treffen voor het afsluiten van een gedeelte van het Lindeplein(wegvak). dat het noodzakelijk is gedurende deze dag een tijdelijk verkeersbesluit te treffen; dat genoemde wegen zijn gelegen binnen de gemeente Brunssum en in beheer zijn bij deze gemeente; dat gehoord het advies van de teamchef Politie Eenheid Limburg, district Parkstad Limburg, basisteam Brunssum/Landgraaf/Voerendaal/Beekdalen/Simpelveld en alle in het geding zijnde belangen zijn afgewogen; gelet op het bepaalde bij artikel 18 van de WVW 1994;     B esluiten: Op grond van vorenstaande overwegingen de organisatie i.v.m. het houden van het evenement “Koning Carnaval”, toestemming te verlenen tot het treffen van het navolgende tijdelijke verkeersbesluit op zondag 11 februari 2024 vanaf 12.00 uur t/m 22.00 uur, of zoveel korter of langer voor het evenement benodigd zal zijn: Het afsluiten in beide richtingen voor alle voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, e.e.a. conform tekening CTV-V-KCar-01 van een gedeelte van het Lindeplein (wegvak), voor het gedeelte gelegen tussen de Vijverlaan en de Raadhuisstraat/Ir. Op den Kampstraat. Tijdens vermelde tijdstippen zal het wegvak Lindeplein gesloten zijn voor alle verkeer. De voorgeschreven verkeersregelaars zullen erop toe moeten zien dat de vrije doorgang van de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) gewaarborgd is en blijft .   Het tijdelijke verkeersbesluit zal worden ingesteld middels het plaatsen van de navolgende verkeersbesluitplichtige bebording: C01 en E01 Het geheel uit te voeren conform onderstaande tekening.   “Voor een grotere weergave van de situatietekening zie bijlage.”   zulks onder navolgende voorwaarden: - ten behoeve van het vrijhouden van de parkeerplaats Lindeplein (P1b) dient als vooraankondiging uiterlijk vanaf woensdag 07 februari 2024 het tekstbord en het bord E01 te worden geplaatst met de navolgende tekst “I.v.m. evenement verboden te parkeren op 11 februari 2024 vanaf 00.00 uur” e.e.a. conform tekening CTV-V-KCar-01. - alle bebording dient te worden uitgevoerd conform RVV 1990/BABW, klasse II (retroreflecterend), publicatie 96B CROW en richtlijnen bewegwijzering deel II niet-autosnelwegen, hoofdstuk 6.1 tot en met 6.4; - de gecertificeerde verkeersregelaar(s) bij de kruising Lindeplein/Lindestraat/Ir. Op den Kampstraat dienen het verkeer te verwijzen richting Ir. Op den Kampstraat en tevens de artiesten richting parkeerplaats Lindeplein P1c(Ir. Op den Kampstraat) te verwijzen; - de ontheffinghouder, waaraan uitvoering van deze maatregel is opgelegd, dient zelf zorg te dragen voor de benodigde bebording c.q. afzettingen, alsook zorg te dragen voor het in stand houden van deze maatregel; - betrokken omwonenden dienen wanneer zij door deze verkeersmaatregel belemmerd worden 2 weken van tevoren op de hoogte te worden gebracht; - de ontheffinghouder dient de gemeente te vrijwaren van iedere aanspraak op schade, die ten gevolge van het uitvoeren of het in werking zijn van deze maatregel mocht ontstaan; - aanwijzingen gegeven door ambtenaren van politie en hulpdiensten dienen onverwijld opgevolgd te worden; - voor verdere informatie met betrekking tot deze verkeersmaatregel kunt u contact opnemen met de Gemeente Brunssum telefoonnummer:045-5278555;     Brunssum, 11 januari 2024       Bezwaar Iedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen dit besluit. Wilt u bezwaar maken? Stuur dan een brief aan het college van burgemeester en wethouders binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit in het Gemeenteblad. Maakt u later bezwaar, dan nemen we uw bezwaar mogelijk niet in behandeling.   Ook kunt u digitaal bezwaar maken via: www.brunssum.nl. U moet hiervoor in het bezit zijn van een DigiD. In de brief schrijft u: • uw naam en adres; • de datum waarop u de brief stuurt; • met welk besluit u het niet eens bent; • waarom u het daarmee niet eens bent; • uw handtekening; • of u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van uw kosten, als uw bezwaar gegrond wordt verklaard. Spoedeisend belang Ook als u bezwaar maakt, mag het besluit al worden uitgevoerd. Wilt u dat juist voorkomen en heeft u daarvoor een spoedeisend belang? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Limburg. Hoe u dat doet leest u op: www.rechtspraak.nl. Meer informatie Wilt u meer informatie? Lees dan de folder “Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid” op: https://www.rijksoverheid.nl

Unknown

 Lokaalnieuwsbrunssum.nl Redactie

Lokaalnieuwsbrunssum.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Brunssum. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.