Tijdelijk verkeersbesluit t.b.v. de Kinjer Optoch Broenssem d.d. 10 februari 2024.

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Brunssum

Geplaatst op Lokaalnieuwsbrunssum.nl op: 16-1-2024

  1. Bekendmakingen Brunssum
  2. Tijdelijk verkeersbesluit t.b.v. de Kinjer Optoch Broenssem d.d. 10 februari 2024.

verkeersbesluit Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum   In verband met de Kinjer Optoch Broenssem vraagt de organisatie toestemming tot het treffen van een tijdelijk verkeersbesluit. Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, 1994), dient op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en het gestelde in artikel 37 BABW een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Overwegingen ten aanzien van het besluit: Dat de secretaris van de Karnavalsroad Broenssem een aanvraag heeft ingediend om op zaterdag 10 februari 2024 de Kinjer Optoch te mogen houden en hierbij verzoekt om een tijdelijke verkeersbesluit te treffen voor de navolgende route: opstelling Dorpstraat (plein), Kerkstraat, Promenade, Lindeplein, Rumpenerstraat en de Heugerstraat (ontbinding op parkeerterrein sporthal Rumpen): •dat het noodzakelijk is gedurende deze dag een tijdelijk verkeersbesluit te treffen; •dat genoemde wegen zijn gelegen binnen de gemeente Brunssum en in beheer zijn bij deze gemeente; •dat voor deelnemende uitzonderlijke voertuigen een ontheffing benodigd is krachtens artikel 7.1 van het bepaalde in de artikelen 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 van het Voertuigenreglement. Voertuigen, die naar het oordeel van de Politie Basiseenheid Brunssum/Onderbanken gevaar opleveren, kunnen van deelneming of van verdere deelneming aan de optocht worden uitgesloten. •dat gehoord het advies van de teamchef Politie Eenheid Limburg, district Parkstad Limburg, basisteam Brunssum/Landgraaf en alle in het geding zijnde belangen zijn afgewogen; •gelet op het bepaalde bij artikel 18 van de WVW 1994;   Besluit: Op grond van vorenstaande overwegingen toestemming te verlenen tot het treffen van het navolgende tijdelijke verkeersbesluit op zaterdag10 februari 2024 vanaf 12.00 uur t/m 17.00 uur, of zoveel korter of langer voor het evenement benodigd zal zijn: Op de volgende wegen wegafzettingen te plaatsen middels dranghek(ken) met het bord C1 van de bijlage 1 RVV 1990 en daarop de deelnemers aan de carnavalsoptocht ontheffing te verlenen: 1.Raadhuisstraat nabij Dorpstraat; 2.Poorterstraat nabij Dorpstraat; 3.Dorpstraat nabij Kerkstraat; 4.Pastoor Moonenhof nabij Kerkstraat; 5.Kerkeveldstraat nabij Kerkstraat; 6.Koutenveld nabij Kerkstraat; 7.Ir. Op den Kampstraat nabij Kerkstraat(fietsstrook); 8.Raadhuisstraat nabij Lindestraat; 9.Lindestraat nabij Mozartstraat(fietsstrook); 10.Vijverlaan nabij inrit parkeerterrein Lindeplein; 11.Sweelinckstraat nabij Rumpenerstraat; 12.Heugerstraat nabij Rumpenerstraat;   Op de volgende wegen een vooraankondiging te plaatsen d.m.v. een dranghek met bord, waarop de tekst: “Doorgaand verkeer gestremd” vermeld staat: 1.Merkelbeekerstraat nabij Kennedylaan; 2.Dorpstraat nabij rotonde Europalaan; 3.Hokkelenbergstraat nabij Dr. Poelsstraat; 4.Raadhuisstraat nabij Hokkelenbergstraat; 5.Wilhelminastraat nabij Julianalaan; 6.Pastoor Savelbergstraat nabij Wilhelminastraat; 7.Vijverlaan nabij Tolenhof; 8.Koolhofstraat nabij Mozartstraat; 9.Rumpenerstraat nabij Bodemplein; 10.Kruising Dorpstraat – Kasteelstraat/Julianastraat   Op onderstaande wegen dient het verkeer door gecertificeerde verkeersregelaars geregeld te worden: 1.Merkelbeekerstraat nabij de kruising Schepenstraat/Heufstraat; 2.Koutenveld nabij Kerkstraat; 3.Koolhofstraat nabij Rumpenerstraat; 4.Kruising Raadhuisstraat-Lindestraat-Ir. Op den Kampstraat-Lindeplein; 5.Kruising Dorpstraat – Kasteelstraat/Julianastraat De voorgeschreven verkeersregelaars zullen erop toe moeten zien dat de vrije doorgang t.b.v. de hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) gewaarborgd is en blijft.   Het afsluiten in beide richtingen van de wegen: Dorpstraat, Kerkstraat, Promenade, Lindeplein, Rumpenerstraat en Heugerstraat(ged.) voor alle voertuigen, ruiters en geleiders van rij- en trekdieren of vee e.e.a. conform tekening CTV-Kinjer-03;   Het tijdelijke verkeersbesluit zal worden ingesteld middels het plaatsen van de navolgende verkeersbesluitplichtige bebording: C1, Het geheel uit te voeren conform onderstaande tekening. “Voor een grotere weergave van de situatietekening zie bijlage.”   zulks onder navolgende voorwaarden: • voor genoemde verkeersmaatregel dienen VERKEERSREGELAARS ingezet te worden; •alle bebording dient te worden uitgevoerd conform RVV 1990/BABW, klasse II (retroreflecterend), publicatie 96 B CROW en richtlijnen bewegwijzering deel II niet-autosnelwegen, hoofdstuk 6.1 tot en met 6.4; •de zorg en de instandhouding van deze maatregel is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de ontheffinghouder; •de ontheffinghouder, waaraan uitvoering van deze maatregel is opgelegd, dient zelf zorg te dragen voor de benodigde bebording c.q. afzettingen; •betrokken omwonenden dienen wanneer zij door deze verkeersmaatregel belemmerd worden 2 weken van tevoren op de hoogte te worden gebracht; •de ontheffinghouder dient de gemeente te vrijwaren van iedere aanspraak op schade, die ten gevolge van het uitvoeren of het in werking zijn van deze maatregel mocht ontstaan; •aanwijzingen gegeven door ambtenaren van politie en/of hulpdiensten dienen onverwijld opgevolgd te worden. •de organisatie dient zelf de route te verkennen • naarmate de optocht vordert, dient de bebording mee op te schuiven c.q. te worden verwijderd; • daar waar het verkeer geregeld wordt met verkeersregelaars, dienen deze gecertificeerd te zijn;   Bezwaar Iedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen dit besluit. Wilt u bezwaar maken? Stuur dan een brief aan het college van burgemeester en wethouders binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit in het Gemeenteblad.   Maakt u later bezwaar, dan nemen we uw bezwaar mogelijk niet in behandeling. De brief stuurt u naar: Gemeente Brunssum Postbus 250 6440 AG Brunssum   Ook kunt u digitaal bezwaar maken via: www.brunssum.nl. U moet hiervoor in het bezit zijn van een DigiD. In de brief schrijft u: •uw naam en adres; •de datum waarop u de brief stuurt; •met welk besluit u het niet eens bent; •waarom u het daarmee niet eens bent; •uw handtekening; •of u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van uw kosten, als uw bezwaar gegrond wordt verklaard. Spoedeisend belang Ook als u bezwaar maakt, mag het besluit al worden uitgevoerd. Wilt u dat juist voorkomen en heeft u daarvoor een spoedeisend belang? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Limburg. Hoe u dat doet leest u op: www.rechtspraak.nl.   Meer informatie Wilt u meer informatie? Lees dan de folder “Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid” op: https://www.rijksoverheid.nl Voor verdere informatie met betrekking tot deze verkeersmaatregel kunt u contact opnemen met de gemeente Brunssum, telefoon 045-5278555;   Brunssum 11 januari 2024

Unknown

 Lokaalnieuwsbrunssum.nl Redactie

Lokaalnieuwsbrunssum.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Brunssum. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Brunssum

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.