STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Ontwikkeling Afvalzorg’, BrunssumIndienen van zienswijzen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Brunssum

Geplaatst op Lokaalnieuwsbrunssum.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen brunssum
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Ontwikkeling Afvalzorg’, BrunssumIndienen van zienswijzen

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Brunssum maken conform het bepaalde in artikel 3.8, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat voor de locatie Afvalzorg aan de Waubacherweg 11 een ontwerpbestemmingsplan is opgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan behelst, naast de activiteiten van Afvalzorg zelf, een natuur- en bedrijfsontwikkeling in het gebied gelegen tussen het bedrijf Afvalzorg (bedrijventerrein Ora et Labora) en de Duitse grens (Teverenerheide). Het ontwerpbestemmingsplan inclusief de daarbij behorende bijlagen ligt met ingang van 14 februari 2013 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende bijlagen kunnen gedurende deze termijn tijdens de openingstijden worden ingezien bij het loket Vergunningen in de Gemeentewinkel aan het Lindeplein 1, alsmede in de openbare bibliotheek aan de Rumpenerstraat 147. Tevens kan het ontwerpbestemmingsplan digitaal worden geraadpleegd op de gemeentelijke website: http://www.brunssum.nl/Stad_en_Leefomgeving/Ruimtelijke_ordening/Bestemmingsplannen en via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan treft u daar aan via Idnr. NL.IMRO.0899.BPOntwAfvalzorg-ON01. Gedurende de inzagetermijn (vanaf 14 februari 2013 t/m 27 maart 2013) kan eenieder ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad zienswijzen indienen. Deze kunnen zowel schriftelijk (Postbus 250, 6440 AG Brunssum), alsook mondeling worden ingediend. De voorkeur gaat uit naar het schriftelijk indienen van zienswijzen. Degene die mondeling zienswijzen naar voren wil brengen, kan daartoe tijdens de openingstijden van de Gemeentewinkel contact opnemen met de medewerkers van voornoemd loket Vergunningen (telefoonnummer 045-527 86 60). De behandelend ambtenaar neemt vervolgens contact op met degene die mondeling zienswijzen naar voren wil brengen.

Unknown

 Lokaalnieuwsbrunssum.nl Redactie

Lokaalnieuwsbrunssum.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Brunssum. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Brunssum

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.