Kennisgeving vastgestelde facetbeheersverordening “Aanpak plancapaciteit detailhandel gemeente Brunssum”

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Brunssum

Geplaatst op Lokaalnieuwsbrunssum.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Brunssum
  2. Kennisgeving vastgestelde facetbeheersverordening “Aanpak plancapaciteit detailhandel gemeente Brunssum”

bestemmingsplan Brunssum Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Brunssum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum geven er op grond van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van, dat de gemeenteraad bij besluit van 12 december 2023 de facetbeheersverordening “Aanpak plancapaciteit detailhandel gemeente Brunssum” heeft vastgesteld. Ligging van het plangebied Het plangebied omvat de beheersverordeningen “Woongebied 2e herziening” en “Bedrijventerreinen”. De exacte begrenzing van het plangebied wordt bepaald door de verbeelding van de vastgestelde facetbeheersverordening. Inhoud van het plan De gemeenten in Zuid-Limburg hebben allen eind 2017 de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (hierna: SVREZL) vastgesteld als kaderstellend beleid voor, onder meer, detailhandelsontwikkelingen. Eén van de speerpunten in het SVREZL-beleid is om de ongewenste planvoorraad buiten de winkelclusters stap-voor-stap terug te dringen, met als doel om daarmee – naar de toekomst toe – de regionale winkelstructuur te versterken als bronpunten van leefbaarheid, ondernemerschap en voorzieningen. Het terugdringen van deze ongewenste planvoorraad kan alleen middels aanpassing van de vigerende bestemmingsplannen en beheersverordeningen. De facetbeheersverordening "Aanpak plancapaciteit detailhandel" is een belangrijke stap die de Parkstadgemeenten gezamenlijk zetten in het terugdringen van de ongewenste planvoorraad buiten de winkelclusters. Het plan is een uitwerking van de SVREZL, het Uitvoeringsprogramma Retail (2019-2025) en de themalijn ‘Voorzieningen (retail)’ in de Regio Deal Parkstad Limburg. Het plan is tot stand gekomen onder regie van de bestuurscommissies Economie & Toerisme en Ruimte & Mobiliteit van Stadsregio Parkstad Limburg en in samenwerking met de Parkstadgemeenten. Deze facetbeheersverordening bestaat uit drie delen: een verbeelding, regels en een toelichting. De verbeelding (kaartbeeld) omvat alle locaties waar detailhandel op een ongewenste locatie gevestigd kan worden en waar nu een bestemmingsplan op van toepassing is. In de regels is het detailhandelsbeleid juridisch - planologisch verankerd. De verbeelding en regels vormen tezamen het bindende deel van de beheersverordening. In de toelichting worden onder andere de keuzes die in de facetbeheersverordening worden gemaakt nader gemotiveerd en verantwoord. Het plan is in de basis voor iedere Parkstadgemeente gelijk, maar de verbeelding en de toelichting zijn toegespitst op iedere afzonderlijke gemeente. Ter inzage De facetbeheersverordening “Aanpak plancapaciteit detailhandel gemeente Brunssum” ligt met ingang van 22 december 2023 gedurende zes weken ter inzage en is te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is daar opgenomen onder planidentificatienummer NL.IMRO.0899.BVO81011-VA01. De vastgestelde facetbeheersverordening kan gedurende de openingstijden tevens worden ingezien bij de Gemeentewinkel, Lindeplein 1 te Brunssum. Om de stukken in te zien dient u een afspraak te maken via ons Klant Contact Centrum (045-5278 555). Het gemeentehuis is tijdens feestdagen gesloten. Geen bezwaar of beroep mogelijk Het vaststellen van een beheersverordening is een besluit tot vaststelling van algemeen verbindende voorschriften. Op een dergelijk besluit is hoofdstuk 3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Tegen de vastgestelde beheersverordening kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld (artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht). Inwerkingtreding De beheersverordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking ervan. Brunssum, 21 december2023

Unknown

 Lokaalnieuwsbrunssum.nl Redactie

Lokaalnieuwsbrunssum.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Brunssum. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Brunssum

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.