Kennisgeving Ontwerp facetbestemmingsplan “Aanpak plancapaciteit detailhandel gemeente Brunssum”

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Brunssum

Geplaatst op Lokaalnieuwsbrunssum.nl op: 19-12-2023

  1. Bekendmakingen Brunssum
  2. Kennisgeving Ontwerp facetbestemmingsplan “Aanpak plancapaciteit detailhandel gemeente Brunssum”

bestemmingsplan Brunssum Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Brunssum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum maken overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening de terinzagelegging van het ontwerp facetbestemmingsplan “Aanpak plancapaciteit detailhandel gemeente Brunssum” bekend. Het plangebied Het plangebied omvat het gehele grondgebied van de gemeente Brunssum waar thans bestemmingsplannen op van toepassing zijn. De exacte begrenzing van het plangebied wordt bepaald door de verbeelding van het op te stellen bestemmingsplan. Strekking van het plan De gemeenten in Zuid-Limburg hebben allen eind 2017 de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (hierna: SVREZL) vastgesteld als kaderstellend beleid voor, onder meer, detailhandelsontwikkelingen. Eén van de speerpunten in het SVREZL-beleid is om de ongewenste planvoorraad buiten de winkelclusters stap-voor-stap terug te dringen, met als doel om daarmee – naar de toekomst toe – de regionale winkelstructuur te versterken als bronpunten van leefbaarheid, ondernemerschap en voorzieningen. Het terugdringen van deze ongewenste planvoorraad kan alleen middels aanpassing van de vigerende bestemmingsplannen. Het voorliggende ontwerpfacetbestemmingsplan "Aanpak plancapaciteit detailhandel" is een belangrijke stap die de Parkstadgemeenten gezamenlijk zetten in het terugdringen van de ongewenste planvoorraad buiten de winkelclusters. Het plan is een uitwerking van de SVREZL, het Uitvoeringsprogramma Retail (2019-2025) en de themalijn ‘Voorzieningen (retail)’ in de Regio Deal Parkstad Limburg. Het ontwerp is tot stand gekomen onder regie van de bestuurscommissies Economie & Toerisme en Ruimte & Mobiliteit van Stadsregio Parkstad Limburg en in samenwerking met de Parkstadgemeenten. Dit bestemmingsplan bestaat uit drie delen: een verbeelding, regels en een toelichting. De verbeelding (kaartbeeld) omvat alle locaties waar detailhandel op een ongewenste locatie gevestigd kan worden en waar nu een bestemmingsplan op van toepassing is. In de regels is het detailhandelsbeleid juridisch - planologisch verankerd. De verbeelding en regels vormen tezamen het bindende deel van het bestemmingsplan. In de toelichting worden onder andere de keuzes die in het bestemmingsplan worden gemaakt nader gemotiveerd en verantwoord. Het plan is in de basis voor iedere Parkstadgemeente gelijk, maar de verbeelding en de toelichting zijn toegespitst op iedere afzonderlijke gemeente. Inzien Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 19 december 2023 tot 30 januari 2024 ter inzage. Het plan kan worden bekeken via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer: NL.IMRO.0899.BP81011-ON01). Het bestemmingsplan kan gedurende de openingstijden tevens worden ingezien bij de Gemeentewinkel aan het Lindeplein 1 te Brunssum. U kunt hiertoe een afspraak maken via ons Klant Contact Centrum (045-5278 555). Reageren Eenieder kan gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn schriftelijk dan wel mondeling een zienswijze kenbaar maken ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan. De voorkeur gaat uit naar het indienen van een schriftelijke zienswijze. Uw schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeente Brunssum, postbus 250, 6440 AG Brunssum, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp facetbestemmingsplan aanpak plancapaciteit detailhandel’. Degene die mondeling een zienswijze naar voren wil brengen, kan daartoe tijdens de openingstijden contact opnemen met het Klant Contact Centrum. De behandelend ambtenaar neemt vervolgens contact op met degene die mondeling zienswijzen naar voren wil brengen. Brunssum, 18 december 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsbrunssum.nl Redactie

Lokaalnieuwsbrunssum.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Brunssum. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Brunssum

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.