Kennisgeving Ontwerp facetbestemmingsplan “Aanpak kamerbewoning, woningsplitsing en parkeren gemeente Brunssum”

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Brunssum

Geplaatst op Lokaalnieuwsbrunssum.nl op: 19-12-2023

  1. Bekendmakingen Brunssum
  2. Kennisgeving Ontwerp facetbestemmingsplan “Aanpak kamerbewoning, woningsplitsing en parkeren gemeente Brunssum”

bestemmingsplan Brunssum Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Brunssum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum maken overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening de terinzagelegging van het ontwerp facetbestemmingsplan “Aanpak kamerbewoning, woningsplitsing en parkeren gemeente Brunssum” bekend. Het plangebied Het plangebied omvat het gehele grondgebied van de gemeente Brunssum waar thans bestemmingsplannen op van toepassing zijn. De exacte begrenzing van het plangebied wordt bepaald door de verbeelding van het op te stellen bestemmingsplan. Strekking van het plan In veel bestemmingsplannen en beheersverordeningen is geen of een dusdanige definitie van het begrip ‘wonen’ opgenomen dat kamerbewoning en woningsplitsing mogelijk is. Dit is niet wenselijk omdat dit kan leiden tot een verstoring van het woonklimaat. Dit kan worden aangepast door een facetbestemmingsplan en facetbeheersverordening op te stellen. In een facetbestemmingsplan of facetbeheersverordening kunnen nadere regels over wonen worden opgenomen en daardoor kan kamerverhuur wel strijdig met het bestemmingsplan of beheersverordening worden en kan er ook handhavend worden opgetreden. De tweede aanleiding om deze facetbestemmingsplan vast te stellen, wordt gevormd door de vastgestelde “Parkeernota 2022” en bijbehorende "Beleidsregel parkeren 2022". In diverse bestemmingsplannen en beheersverordeningen zijn concrete parkeernormen opgenomen in (de bijlagen bij) de regels van die bestemmingsplannen of beheersverordeningen, terwijl in enkele andere bestemmingsplannen of beheersverordeningen helemaal geen parkeernormen zijn opgenomen. Om te voorzien in een uniforme regeling voor de gemeente wordt met dit facetbestemmingsplan voorzien in eenduidige parkeernormen door het opnemen van een zogenoemde 'dynamische verwijzing', naar voornoemde beleidsregel. Dat houdt kortgezegd in dat in de planregels van dit facetbestemmingsplan is bepaald dat de toetsing aan de parkeernormen - op het moment dat een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk wordt ingediend - altijd plaatsvindt aan de op dat moment geldende beleidsregel. Het onderhavige facetbestemmingsplan grijpt alleen in op het tegengaan van kamerbewoning en woningsplitsing en op het uniformeren van de parkeerregels binnen de gemeente Brunssum. Overige bestemmingen, begrippen en gebruiksmogelijkheden blijven dan ook gehandhaafd. De onderliggende bestemmingsplannen blijven ook gewoon gelden met uitzondering van de onderwerpen die het facetbestemmingsplan regelt. Voor die onderwerpen geldt dat het facetbestemmingsplan het nieuwe juridische kader is. Inzien Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 19 december 2023 tot 30 januari 2024 ter inzage. Het plan kan worden bekeken via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer: NL.IMRO.0899.BPwonenparkeren-ON01). Het bestemmingsplan kan gedurende de openingstijden tevens worden ingezien bij de Gemeentewinkel aan het Lindeplein 1 te Brunssum. U kunt hiertoe een afspraak maken via ons Klant Contact Centrum (045-5278 555). Reageren Eenieder kan gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn schriftelijk dan wel mondeling een zienswijze kenbaar maken ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan. De voorkeur gaat uit naar het indienen van een schriftelijke zienswijze. Uw schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeente Brunssum, postbus 250, 6440 AG Brunssum, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp facetbestemmingsplan kamerbewoning, woningsplitsing en parkeren’. Degene die mondeling een zienswijze naar voren wil brengen, kan daartoe tijdens de openingstijden contact opnemen met het Klant Contact Centrum. De behandelend ambtenaar neemt vervolgens contact op met degene die mondeling zienswijzen naar voren wil brengen. Brunssum, 18 december 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsbrunssum.nl Redactie

Lokaalnieuwsbrunssum.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Brunssum. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Brunssum

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.